HUBER rešenja za tretman mulja

Što se otpadne vode bolje prečišćavaju, to se stvara više mulja. Primarni mulj se sastoji od čvrstih materija uklonjenih iz sirove otpadne vode. Sekundarni mulj se sastoji od biomase dobijene biološkim tretmanom. Tercijarni mulj se stvara naprednim hemijskim/fizičkim tretmanom.

Najvažniji procesi tretmana mulja uključuju:

  1. Predtretman vode za uklanjanje ostataka i drugih čvrstih materija
  2. Zgušnjavanje za smanjenje količine mulja koncentrisanjem čvrstih materija
  3. Higijenizacija za inaktivaciju patogena
  4. Dehidratacija mulja mehaničkim uklanjanjem vode
  5. Sušenje uklanjanjem vode (isparavanjem)
  6. Spaljivanje termičkom oksidacijom organskih čvrstih materija

Nudimo visoko efikasna i sveobuhvatna HUBER rešenja za tretman mulja, od mehaničkog prethodnog tretmana sa sitama do ponovne upotrebe mulja.


HUBER Disc Thickener S-DISC


Preuzmite PDF i saznajte više

HUBER Belt Thickener DrainBelt


Preuzmite PDF i saznajte više

HUBER Rotary Screw Thickener S-DRUM


Preuzmite PDF i saznajte više

HUBER Sludgecleaner STRAINPRESS®


Preuzmite PDF i saznajte više

HUBER Belt Dryer BT


Preuzmite PDF i saznajte više

HUBER Sludge Turner SOLSTICE®
HUBER SRT system – solar sewage sludge drying with the HUBER Sludge Turner SOLSTICE®
Systems concept: Sludge drying with solar and renewable energy.
A double shovel is ploughing through the sludge bed and turning the sludge as the machine is moving through the greenhouse.
The HUBER Sludge Turner SOLSTICE® can backmix sludge.

Preuzmite PDF i saznajte više

HUBER Disc Dryer RotaDry®


Preuzmite PDF i saznajte više