HUBER Membrane Filtration VRM Bio-Reactor

Membranski bioreaktori (MBR) su modifikovani sistemi aktivnog mulja, pri čemu su sekundarni taložnici zamenjeni membranskim filterima.

MBR sistemi kombinuju biološki tretman otpadnih voda sa membranskom filtracijom i dezinfekcijom.

Koncentracija čvrstih čestica- tečnosti se povećava za faktor 3 – 5, a zapremina rezervoara se smanjuje na 20 – 35 %.

Ultrafiltracione membrane zadržavaju sve čvrste materije i bakterije; efluenti su odličnog kvaliteta.

Potrošnja energije MBR sistema je 40 – 80 kWh/(ES/god.), od čega se oko 50 % troši na rad membranskog filtera.

Membranski vazduh za čišćenje uvodi malo kiseonika u otpadnu vodu tako da se snabdevanje kiseonikom za aeraciju sa finim mehurićima može smanjiti.

Povećana koncentracija mešavine tečnosti smanjuje alfa faktore aeracije (npr. sa 0,7 na 0,5), a time i efikasnost aeracije.

Ova dva efekta se približno poništavaju.

MBR-sistemi povećavaju potrošnju energije za oko 10% u poređenju sa konvencionalnim biološkim tretmanom + filtriranjem peska + dezinfekcijom.

MBR sisteme treba koristiti tamo gde je otisak postrojenja ograničen i/ili gde se zahteva odličan kvalitet efluenta.

Pošto su membranski filteri glavni potrošači energije, ugradnja energetski efikasnih jedinica je veoma važna.

Tabela prikazuje potrošnju energije HUBER VRM® bioreaktora sa vakuum rotacionom membranom za postrojenje od 20.000 PT u poređenju sa onima konkurenata.

Protok efluenta (otpadne vode) HUBER VRM Konkurencija
Qprosečni = 140 m³/h 0,32 kWh/m³ 0,45 kWh/m³
Qmax = 220 m³/h 0,23 kWh/m³ 0,40 kWh/m³
Qmin = 30 m³/h 0,31 kWh/m³ 0,43 kWh/m³